Общи условия

Уважаеми клиенти,

            Извършването на регистрация на този сайт е доброволно. Тя е необходима в случаите,когато се използват определени функционалности на сайта. За извършването на регистрация е необходимо да се попълни регистрационен формуляр, който се намира тук.

            Чрез онлайн магазина могат да се закупят всички стоки в този сайт. Всички цени са в български лева, валидни към момента на публикуването им, като „ВЕТО“ООД си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време.

            Безплатна доставка за поръчки над 50лв.

            Клиента може да заплати цената на поръчани от онлайн магазина стоки,чрез една от следните възможности:

-наложен платеж

-банков превод

-банкова карта

            Доставка на поръчана стока от онлайн магазина се извършва само на територията на Р.България. Срокът за доставка се уточнява предварително между двете страни. Приемайки настоящите общи условия, клиента дава своето съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат използвани от „ВЕТО“ООД, като те съответно са защитени по смисъла на ЗЗЛД и не могат да бъдат предоставяни на трети лица.

            При получаване на стоката, клиента задължително я преглежда и ако констатира забележки, недостатъци, нередности и др., незабавно информира лицето извършващо доставката.Ако това не бъде направено, се счита, че стоката е приета без забележки и на по – късен етап не могат да бъдат предявявани претенции.

 

Възможна е разлика на цените в сайта и в магазина.

 

            Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1

 Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ВЕТО“ООД,гр.Варна,ул.Битоля“6  , наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потрбителите, наричани по-долу КЛИЕНТИ , на електронния магазин „www.schock.bg”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2

 Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: ВЕТО ООД
2. Седалище и адрес на управление: , гр.Варна, ул.“Битоля“6
4. Данни за кореспонденция: гр.Варна,ул.“Битоля“6 , тел. 052/64 19 22
5. Дружеството „ВЕТО“ООД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК BG103100448
6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни №147864

III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на schock.bg при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни. В случай че потребителят е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените лични данни, в следствие на което scock.bg изпълни неточно заявената от потребителя поръчка, schock.bg не носи каквато и да било отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на потребителя.

След запознаване със съдържанието на настоящите Общи условия и приемането им, Потребителите, попълнили регистрационната форма на Сайта, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от schock.bg по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служители на schock.bg.

Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от schock.bg за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги предлагани в търговската верига на "ВЕТО" ООД.

schock.bg уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

schock.bg си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия.

Потребителят се съгласява декларираните от него лични данни и копия от лични документи да бъдат предоставяни от schock.bg  на  TBI Bank или УниКредит Булбанк АД, когато това е необходимо и във връзка с избран от потребителя начин на плащане "на изплащане с „TBI Bank” или “UNICredit Bulbank”.

IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3

 ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e  магазин, достъпен на адрес в Интернет www.schock.bg, чрез който клиентите  имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Доставчика чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Доставчика чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
Чл. 4

 Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на клиентите , предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 5

1. Клиентите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Доставчика чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.veto.bg .
2. По силата на сключения с КЛИЕНТИТЕ договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Клиента на определените от него чрез интерфейса стоки.
3. Клиентите заплащат на Доставчика обявената на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет цена за доставените стоки, както и цена за доставка в съответствие с условията, определени на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и в настоящите общи условия.

4. Доставчикът доставя заявените от Клиентите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
5. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
Чл. 6.

1. Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани като електронни изявления по смисъла на чл. 2 от Закона за електронния документ и електронния подпис. В съответствие с чл. 11 от Закона за електронната търговия изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
2. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Клиентите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация, ако Клиента е въвел съответното име и парола за достъп.

V. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7.

 За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Клиента следва задължително:

1. Да се регистрира на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, като попълни всички идентификационни данни, изискуеми в момента на извършване на регистрацията като потребител на сайта;

2. Да въведе избраните от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите, в които ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН изисква това.
3. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Клиента, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
4. С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", клиента декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
5. Доставчикът потвърждава извършената от клиента регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от клиента електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Клиента и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
6. При извършване на регистрацията Клиента се задължава да предостави верни и актуални данни. Клиентът своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

Чл. 8.

 1. Клиентите на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН задължително предоставят при регистрацията си свой адрес на електронна поща („Основен контактен електронен адрес”) за целите на комуникацията и размяната на електронни изявления с Доставчика.

 2. С приемането на настоящите Общи условия клиентите дават изричното си предварително съгласие по чл. 49, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на потребителите посоченият от тях Основен контактен електронен адрес да бъде използван за комуникация и размяна на електронни изявления с Доставчика, включително в процеса на сключване и изпълнение на договорите за доставка на стоки, поръчани от КЛИЕНТА чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

3. Клиентът има право да променя своя Основен контактен електронен адрес. При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от клиента нов Основен контактен електронен адрес. Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от клиента, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от клиента нов Основен контактен електронен адрес.

 4. Доставчикът информира клиента за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от клиента Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 3.

5. Доставчикът не носи отговорност пред клиента за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

6. Доставчикът може да изисква от клиента използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

VI. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9

1.Клиентите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
2. Договорът се сключва на български език.
3. Спрямо всички договори за покупко-продажба на стоки между Доставчика и Клиента се прилагат настоящите общи условия, достъпни на следния интернет адрес (http://schock.bg/общи-условия)”

4. Страна по договора с Доставчика е Клиента съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Клиента. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
5. Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
6. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Клиента чрез интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на Доставчика.”

7. За сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява клиента на посочения от него Основен контактен електронен адрес”.

8. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
9. Доставчикът доставя стоките на посочения от Клиента адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Клиентите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10

            Клиентите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
1. Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако клиента няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
2. Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;
3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;
5. Избор на способ и момент за плащане на цената.
6. Потвърждение на поръчката;

VII. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11

 Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо клиенти, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.
“ВЕТО” ООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни и обезпечава неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява личните му данни да бъдат обработвани по електронен път.
Чл. 12

1. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
2. Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
3. Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на клиентите в един от следните моменти преди сключване на договора:
- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
4. Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Клиента в сайта на Доставчика.
5. Информацията, предоставяна на клиентите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.
6. Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
Чл. 13

 1. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
2. Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
Чл. 14

VIll - ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

 

1. Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, както и да върне същата за замяна в срок от 14 работни дни, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

1.1. Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.

1.2. Цената, която Клиентът следва да заплати за стоките, не съответства на дължимата цена. Окончателната цената за доставка, се определя в офис на Спиди.

1.3. При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката:
клиентът има право да заяви подмяна на артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка в срок не по-дълъг от 14 работни дни от датата на получаване на поръчката. В този случай е необходимо да върне пратката:

на адрес: гр. Варна 9000, бул. Цар Освободител 263АOTO центърмагазин Вето

2. При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, клиентът има право в срок от 14 работни дни, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули.
ВЕТО ООД възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.

Транспортните разходи за връщане и замяна са за сметка на клиента, освен в случаите когато:
-получената стока явно не съответства на заявената в поръчката;
-грешката е настъпила в резултат на наша вина;

2.1. Адресът за връщане на стоките е: гр. Варна 9000, бул. Цар Освободител 263АOTO центърмагазин Вето. Връщането се допуска при следните условия:

2.1.1. Заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от "Вето" ООД електронен адрес за кореспонденция, в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа: трите имена на клиента/титуляра на сметката, телефон за връзка, лична банкова сметка на клиента или офис на куриерска фирма, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката.

2.1.2. Стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от "Вето" ООД – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава).

2.1.3. Потребителят заплаща разходите за върнатите продукти

2.2. Клиентът има право да върне получените артикули във всеки един от магазините на "Вето" ООД. Връщането на артикулите и възстановяването на сумата се допуска при спазени условия от т.2.1.2.

3. Връщане на суми

3.1. Връщане на суми, платени с карта.
- При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането след попълнена секция "Забележка“ онлайн форма за заявка - "Формуляр за връщане на стока”.

- Когато онлайн плащането е извършено чрез системата BORICA сумата за върнатия артикул, ще бъде възстановена по изрично посочена от клиента банкова сметка на името на лицето титуляр на поръчката, като данните следва да бъдат попълнени в "Забележка“ на онлайн формата за заявка -"Формуляр за връщане на стока”.

3.2. Връщане на суми, платени с наложен платеж.

3.2.1. В магазин на Вето.
- Връщането на суми, платени с наложен платеж може да се извърши във всеки един от магазините на Вето ООД. Пълен списък на нашите магазини: виж тук

3.2.2. По банкова сметка или пощенски запис.
- Връщането на платени с наложен платеж суми се извършва след попълнена онлайн форма за заявка - Формуляр за връщане на стока или на посочения от Вето ООД електронен адрес за кореспонденция – тук. Заявката трябва да съдържа трите имена по лична карта, лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката. Връщането на суми може да стане и с пощенски запис в офис на SPEEDY като е необходимо трите имена по лична карта, точен адрес: град, пощенски код, улица или блок.

  1. Срок за възстановяване на суми платени с карта или наложен платеж.

- Съгласно разпоредбите на ЗЗП, Вето ООД възстановява към банкова сметка на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката. Ако продукта е заплатен чрез карта онлайн, сумата ще бъде върната/ възстановена до 45 дни на същата карта, с която е платена(в зависимост от банката кореспондент).
- Вето ООД не носи отговорност при попълнени неверни данни по време на регистрация, както и във формулярите за възстановяване на суми, от които може да произтече забавяне на срока за възстановяване или възникване на други неудобства за клиента.

2. Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 14 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора , ако плащането не е извършено чрез банков превод или Борика. Ако продукта е заплатен чрез карта онлайн, сумата ще бъде върната/ възстановена до 45 дни на същата карта, с която е платена(в зависимост от банката кореспондент).
3. В случаите по ал. 2, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.
4. В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 3, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.
Чл. 16

 1. Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.
2. Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
3. Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

2. Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 14 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
3. В случаите по ал. 2, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.
4. В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 3, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.
Чл. 16

 1. Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.
2. Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
3. Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17

Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 18

1. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на клиента съгласно Закона за защита на личните данни.
2. От съображения за сигурност на личните данни на клиентите , Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от клиентите в момента на регистрацията.
Чл. 19

 1. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 20

 1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички клиенти на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.
2. Доставчикът и Клиента се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо клиента след изричното му уведомяване от Доставчика и ако клиента не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
3. Клиентът се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от клиента, при регистрацията. Клиентът се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 21

1. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.schock.bg, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 22

 Настоящия индивидуален договора на Клиента с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
 - при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
-  по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 - едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 - при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 - при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
- в случай на заличаване на регистрацията на КЛИЕНТА в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
- в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 23

1. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 24

1. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 25

1. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
Чл. 26

1. Настоящите общи условия влизат в сила за всички клиенти на www.schock.bg

XIV. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ.

Гаранционното обслужване на стоките предлагани в www.schock.bg се осъществява за срока и съгласно условията посочени в гаранционната карта на съответната стока. С всяка поръчка за стока, подлежаща на гаранционно обслужване, „ВЕТО”ООД издава надлежна гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове.

Страница на Комисия на Защита на Потребителите

Европейската онлайн платформа за решаване на спорове (ОРС)

 

Преди плащане през системата на Борика или Банков превод, моля първо проверете за наличност на тел. 052 562 436